business
08
Sep 16
23:18
新聞

二千幾蚊坐Business去日本? 平到你唔信!

老實講,自己真係未坐過bussiness,不過安運滿FUN遊 出咗優惠,最平沖繩坐港航bussiness class都係$2390起     如果計埋稅,各地價錢如下: 沖繩:$2796 東京:$4418 大阪:$4450 札幌:$6998     有圖有真相,大家可以上呢度買飛