UFO之日 日本網民齊慶祝

UFO之日 日本網民齊慶祝

6月24日係UFO日。傳聞1947年6月24日,首次有記錄於美國目擊UFO飛碟事件。
 
而熱愛UFO嘅日本網民,當然要喺TWITTER貼UFO慶祝。
講緊嘅,係呢個UFO↓
UFO之日 日本網民齊慶祝
 
UFO之日 日本網民齊慶祝  UFO之日 日本網民齊慶祝
UFO之日 日本網民齊慶祝
 
點會得網民自己玩,日清UFO炒麵官方就當然都加埋一腳 《按此
題外話,今年仲係UFO炒麵40週年
UFO之日 日本網民齊慶祝
整咗段片教大家點將UFO浮係半空中,好易學,以後大家都係超能力者啦!YEAH!
 

麒麟啤酒都有幫UFO炒麵宣傳喎
UFO之日 日本網民齊慶祝
 
激安の殿堂都有慶祝,菲利現身DONKI札幌店,俾大家目擊外星人。
UFO之日 日本網民齊慶祝
UFO之日 日本網民齊慶祝
UFO之日 日本網民齊慶祝
 
UFO之日仲引到TOYOTA出嚟,目的其實係宣傳佢哋架新車ESTIMA。
講到架車同UFO一樣,流線型設計,行得又快又遠又慳油。
UFO之日 日本網民齊慶祝
 
呢啲都唔重要,重點係TOYOTA整咗張「完全UFO對策指南」。我好後悔自己好認真睇完。
無聊嘅你可以睇睇。
UFO之日 日本網民齊慶祝
TOYOTA官網《按此